Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Usnesení ze zasedání ZO ze dne 30.05.2005

Vloženo: 19. října 2008

USNESENÍ


 

 


 

ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.05.2005


 

Zastupitelstvo obce:


 

1. Vzalo na vědomí zprávu finančního výboru
2. Projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce spolu se závěrečným účtem a schvaluje závěrečný účet r.2004 s výhradami.
3. Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
4. Schválilo  poskytnutí příspěvku MŠ Nepoměřice.
5. Bere na vědomí cenu opravy střechy na budově bývalé školy.
6. Pověřilo starostku vypracováním Programu rozvoje obce Košice.
7. Rozhodlo o přepracování Vnitroorganizační směrnice č.1/2003.


 

Usnesení bylo přijato všemi hlasy přítomných zastupitelů.


 

Zapsal:


 

Ověřili:


 

Vyvěšeno:


 

 


 

Sejmuto: