Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Historie obce

Vloženo: 13. října 2008

První zprávy o obci pocházejí ze 14. století, kdy byla součástí malešovského panství. Při založení kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře je kolem roku 1310 zmiňován i Bořita z Košic. Uprostřed obce dominuje farní kostel, zasvěcený Narození Panny Marie. Poprvé zmiňován roku 1350, roku 1362 jako kostel farní. Nejstarší částí kostela je presbytář a loď, podle úzkého okénka s půlkruhovým ukončením na východní straně presbytáře bývá datován do poloviny 13. století, kdy se kostely podobného půdorysu začaly stavět (v okolí např. Malejovice, Žíšov). Z původní stavby se kromě úzkého okénka v presbytáři za oltářem nejspíš dochoval i hrotitý portál, jímž se vstupuje do lodi z podvěží. Původní nejspíš bude i vítězný oblouk mezi lodí a presbytářem a snad i klenba nad presbytářem, z níž byla osekána původní žebra typická pro gotickou klenbu. 
 V 16. století byla přistavěna mohutná věž, která dle literatury byla snížena v roce 1892. Do věže se vstupuje od západu bohatým pozdně gotickým hrotitým portálem s letopočtem 1563 (1503?), který datuje výstavbu věže. Sakristie pochází z roku 1822, přístavba stála 600 zlatých. Ve zvonici věže jsou dva zvony z 15. století. Na masivních dubových dveřích do lodi kostela je vysekán otvor - prý pozůstatek z někdejších švédských válek.    

Po husitských válkách patřil kostel utrakvistům, v 16. století evangelíkům nebo bratrským. Matriky zde byly vedeny od roku 1784, v polovině 19. století (1857) se Košický kostel stal znovu farním kostelem. 
Poblíž kostela se tyčí dvě mohutné lípy, vysázené 24.4. 1854 na počest zasnoubení císaře Františka Josefa I. Naproti kostelu stojí budova bývalé obecné školy z roku 1912. Před ní na stejném místě stávala dřevěnná budova školy, postavená v roce 1812, nejprve jako jednotřídní. Dvě třídy jsou tu od roku 1827, pak je škola rozšířena a od roku 1887 jsou tu třídy tři. Školu navštěvuje až 170 dětí, z Košic, Albrechtic, Rozkoše a Nepoměřic. Od roku 1848 byla vedena pamětní kniha školy (roku 1960 převezena do Nepoměřic). Roku 1909 je zřízena škola v Nepoměřicích, do Košic dochází už jen místní a děti z Albrechtic. Po druhé světové válce navštěvovalo školu 15 - 20 dětí. Vyučování ve škole bylo ukončeno v roce 1953. Po několika letech byla budova školy upravena na mateřskou školu. Do obce, jako první v širokém okolí, byla v roce 1926 zavedena elektřina. Dnes jsou Košice třetí nejmenší samostatnou obcí (od r. 1994) v kutnohorském okrese.